Srpski
PRIMIO SAM OBAVEŠTENJE

1. Šta to znači ako primim obaveštenje od KPA?

Ako primite obaveštenje od KPA u vezi sa imovinskim zahtevom, to znači da još neko polaže zakonsko pravo na imovinu koju trenutno koristite.

Imajte na umu činjenicu da čak i ako je neko drugi podneo imovinski zahtev za imovinu, to ne znači da automatski ima pravo na tu imovinu.2. Šta treba da uradim ako primim obaveštenje o imovinskom zahtevu od KPA?

Ako ste primili obaveštenje od KPA da je podnešen zahtev za povrat imovine koju trenutno koristite a mislite da imate pravo svojine nad tom imovinom, morate da se obratite kancelariji KPA u roku od 30 dana od dana kada ste primili obavest ako želite da osporite zahtev i postanete strana u imovinskom zahtevu.3. Šta to znači postati "strana" u zahtevu?

Ako postanete strana u zahtevu, imate pravo da priložite dokumentaciju i dokaze kod KPA kojim dokazujete da imate pravo na svojinu nad predmetnom imovinom. Takođe ćete biti obaveštavani o daljem toku postupka imovinskog zahteva. Osim toga, imaćete pravo da podnesete žalbu Vrhovnom sudu Kosova na odluku koju će da donese Komisija Kosovske agencije za imovinu (KPCC) ako se ne slažete sa odlukom.

Ako postanete strana u zahtevu dobijate status “druge strane” u imovinskom zahtevu.4. Šta trebate da uradite da biste postali "strana" u zahtevu?

Da biste osporili imovinski zahtev i postali strana u zahtevu trebate da ispunite formular o sudelovanju u bilo kojoj od naših kancelarija u roku od 30 dana od dana kada primite obaveštenje. Sve kancelarije KPA imaju osoblje koje će Vam pomoći da popunite ovaj formular. 


5. Koja dokumenta trebate da priložite?

Ako želite da osporite imovinski zahtev, trebate da priložite kod KPA  dokumentaciju koja dokazuje Vaše pravo na imovinu. Ova dokumentacije uključuje:

Kupoprodajni ugovor
Posedovni list
Rešenje suda o pravu na nepokretnost
Potpisanu izjavu prodavca ili svedoka
Kopiju katastarskog plana
Rešenje katastra ili neki drugi dokument sa katastra
Rešenje o dodeli
Ugovor o korišćenju
Ugovor o zakupu
Rešenje o nasleđivanju u slučaju da je nosioc imovinskog prava preminuo
Račune o režijama
Poresko rešenje
Privremenu dozvolu od javne službe ili nosioca imovinskog prava
Bilo koji drugi dokument koji dokazuje Vaše pravo na imovinu.6. Šta se dalje događa?

30 dana nakon što ste obavešteni o imovinskom zahtevu, KPA će početi da procesuira imovinski zahtev. KPA će ispitati sve informacije koje ste dali Vi kao “druga strana u zahtevu” i strana koja je podnela imovinski zahtev kao “podnosioc zahteva.” Ovo uključuje verifikaciju dokumenata koje su priložile stranke. Osim toga, KPA može da potraži dokumenta u javnim knjigama.  

Nakon što se imovinski zahtev u potpunosti obradi, on se iznosi pred Komisiju Kosovske agencije za imovinu (KPCC) radi odlučivanja.
KPCC će doneti odluku na način da će odobriti ili odbiti imovinski zahtev koji je podneo “podnosioc zahteva.”


7. Postoji li pravo žalbe?

Ako se ne slažete sa odlukom, imate pravo žalbe Vrhovnom sudu Kosova preko KPA. Konačne odluke KPCC-a ili u slučaju žalbe Vrhovnog suda Kosova su obavezujuće i izvršne i neće biti predmet razmatranja bilo koje druge pravne ili administrativne institucije na Kosovu.  

KPA će sprovesti odluke koje je donela KPCC ili u slučaju žalbe Vrhovni sud Kosova.

8. Da li Vam je potrebna dodatna pomoć?

Ako želite da saznate više o Vašim pravima ili Vam je potrebna pomoć u vezi sa time kako da postanete strana u zahtevu, možete da se obratite bilo kojoj kancelariji KPA. Kancelarija ima osoblje koje će Vam pomoći.

9. Neki od nacina kako videti da li je podnet imovinski zahtev kod KPA?

Spisak imovinskih zahteva podnešenih kod KPA se redovno objavljuje i nalazi se u svim opštinama i lokalnim sudovima. Takode, možete da potražite objavljene imovinske zahteve elektronskim putem na veb stranici http://www.kpaonline.org/SearchSC/frmSearch.aspx

Molimo Vas da imate u vidu da je potrebno izvesno vreme za objavljivanje imovinskog zahteva, pa se može desiti da je imovinski zahtev podnešen iako se imovina ne nalazi na spisku.

KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI