Srpski

PITANJA KOJA SE ČESTO POSTAVLJAJU

Kosovska agencija za imovinu (KAI) osnovana je kao nezavisna agencija usvajanjem UNMIK Uredbe 2006/10 o rešavanju imovinskih zahteva u vezi sa privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu. UNMIK Uredba 2006/10 je preinačena UNMIK Uredbom 2006/50. Nakon što UNMIK Uredba 2006/50 nije produžena i prestala je da ima pravnu važnost 31. decembra 2008. agencija radi u skladu sa zakonom Skupštine Kosova br. 03/L-079 kojim je preinačena UNMIK Uredba 2006/50, a koji je sam po sebi preinacen zakonom skupštine Kosova Br. 04/L-155.

Ako imate neka pitanja možete nam pisati ako kliknite ovde

1. Šta je Kosovska Agencija za imovinu (KAI)?

KAI ima mandat da prima i registruje i preko Komisije Kosovske agencije za imovinu (KIZK-a) rešava imovinske zahteve koji su nastali kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. a u vezi je sa privatnom nepokretnom imovinom, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu. Odluke koje donosi KIZK su predmet žalbe samo pred Vrhovnim sudom Kosova.
Agencija ima jasan mandat i podelu uloga između njena tri glavna tela, Izvršnog sekretarijata, Komisije Kosovske agencije za imovinu (KIZK) i Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadgleda rad KAI i obezbeđuje administrativnu pomoć, daje opšta uputstva i smernice. Nadzorni odbor ne učestvuje u procesu odlučivanja KIZK-a i donošenju pojedinačnih rešenja po zahtevima.
Nadzorni odbor je sastavljen od pet (5) članova. Tri člana, uključujući i predsedavajućeg, imenuje međunarodni civilni predstavnik a druga dva člana imenuje predsednik Vlade i potvrđuje Skupština Kosova.

Izvršni sekretarijat

Izvršni sekretarijat je zadužen za sakuplanje, registraciju i odgovaranje na zahteve, obaveštavanje stranaka kao i procesuiranje zahteva verifikacijom priložene dokumentacije, prikupljanjem dokaza i obavljanjem razgovora sa strankama, te pripremom pismenih podnesaka pre nego što se isti upute Komisiji radi odlučivanja. Nakon što KIZK donese odluku po zahtevu, ili u slučaju podnošenja žalbe nakon odluke Vrhovnog suda, Izvršni sekretarijat mora da sprovede odluku.

Izvršni sekretarijat ima direktora i zamenika direktora. Direktora imenuje međunarodni civilni predstavnik. Zamenika direktora imenuje predsednik Vlade i potvrđuje Skupština Kosova.

Komisija Kosovske agencije za imovinu

Komisija je deo KAI i njoj je poverena nadležnost da odlučuje po zahtevima koje joj uputi Izvršni sekretarijat. KIZK je sastavljena od dva međunarodna i jednog domaćeg člana. Dva međunarodna člana imenuje međunarodni civilni predstavnik. Domaćeg predstavnika predlaže predsednik Vrhovnog suda Kosova i potvrđuje Skupština Kosova.

Članovi Komisije moraju da budu eksperti iz područja stambenog i imovinskog prava i sposobni pravnici.
2. Ko je imao pravo da podnese zahtev kod KAI?

Sva fizička i pravna lica mogla su da podnesu zahtev kod KAI ako je on spadao u jednu od sledećih kategorija gde se tvrdilo da:

  1. su bili vlasnici privatne nepokretne imovine uključujući poljoprivredne, stambene i komercijalne imovine i koji sada nisu u mogućnosti da ostvaruju svoje imovinsko pravo; ili
  2. su bili zakoniti korisnici/imali pravo poseda ili su bili nosioci stanarskog prava nad privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu, stambenu i komercijalnu imovinu i koji sada nisu u mogućnosti da ostvaruju svoje imovinsko pravo.
3. Može li neko drugi da me zastupa ako sam podneo/la zahtev?

Član Vašeg domaćinstva može da podigne odluku ili da Vas zastupa ako priloži dokaz o srodstvu. Ako je podnosilac zahteva preminuo nakon što je podneo zahtev, osoba koja podiže odluku mora da predoči umrlicu i izvod iz MK venčanih (ako je bračni drug), izvod iz MK rođenih (ako je dete) ili neki drugi dokument kojim se dokazuje srodstvo .  
I druga lica mogu da preuzmu odluku u ime podnosioca ali moraju da imaju pravovaljano punomoćje sa sledećim informacijama:

  1. ime, adresa i broj LK;
  2. ime, adresa i br LK osobe koja je ovlaštena da Vas zastupa; i
  3. detaljan opis posla koji želite da ovlašteno lice obavi umesto Vas u vezi sa zahtevom koji ste podneli kod KAI.

Napomena: Morate takođe da date ovlaštenom licu kopiju Vaše LK kao i sve ostale informacije/dokumentaciju da bi to lice moglo da Vas zastupa.

4. Moram li da platim za postupak pred KAI?

Ne. Osoblje KAI pruža besplatnu pomoć i nema taksi ili administrativnih troškova u vezi sa zahtevima podnetim kod KAI.

5. Koji je zadnji rok za podnošenje zahteva?

Prikuplanje zahteva trajalo je od 5. aprila 2006. do 3. decembra 2007.  Zahtevi više ne mogu da se podnesu kod KAI. Tokom ovog perioda KAI je prikupila više od 40.000 zahteva.
Svi potencijalni slučajevi sporne imovine nakon ovog datuma trebalo bi da budu obradjeni u odgovarajućim sudovima u redovnoj zakonskoj proceduri.

6. Šta ako želim da povučem zahtev predate kod KAI?

Ako želite, možete da povučete sve ili neke zahteve koje ste predali kod KAI u bilo koje doba ali pre nego što KIZK donese odluku po istom. Ovo mora da se uradi u pismenoj formi pa morate da ispunite određeni formular koji ćete dobiti kod KAI.
Ako živite na Kosovu: stupite u kontakt sa bilo kojom KAI kancelarijom i zamolite ih da Vam pošalju formular za povlačenje zahteva. Ispunite formular a onda ili Vi, ili osoba koju ovlastite mora da donese formular lično u neku od kancelarija KAI jer formular mora da potpiše službenik KAI. Morate da donesete i fotokopiju Vaše LK kada dođete u kancelariju KAI, a ako Vas zastupa ovlašteno lice, morate da mu/joj date pravovaljano punomoćje. Punomoćje je pravni instrument kojim ovlašćujete određeno lice da Vas zastupa.
Ako živite van Kosova: stupite u kontakt sa bilo kojom KAI kancelarijom ili UNHCR kancelarijom za imovinu i zamolite da Vam pošalju formular za povlačenje zahteva. Formular će Vam biti poslan faksom, emailom ili poštom. Ispunite formular za povlačenje zahteva i pošaljite ga kancelariji KAI poštom zajedno sa fotokopijom Vaše LK. Ne može ovlašteno lice da ispuni formular umesto Vas, samo lice koje je potpisalo zahtev može da potpiše formular za povlačenje imovinskog zahteva.
Važna napomena: kada potpišete formular za povlačenje zahteva, KAI neće procesuirati Vaš zahtev i trajno se odričete bilo kakvog prava da se zahtev procesuira i da KAI po njemu odlučuje. 
Ako povlačite samo delove imovinskog zahteva, proces će se nastaviti za onaj drugi deo istog pa taj deo predmeta neće biti povučen.

7. Kako će se moj zahtev procesuirati?

Nakon prijema zahteva, KAI posećuje imovinu i stavlja obavest na imovinu te objavljuje detalje o predmetnoj imovini (opština, selo, naziv ulice, kućni broj, broj parcele) u Službenom listu KAI.  Službeni list KAI se redovno objavljuje na srpskom, albanskom i engleskom jeziku na veb stranici KAI www.kpaonline.org. List se takođe distribuira preko dnevnih novina na Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori. Osim toga, primerak možete da dobijete u Vašoj opštini ili lokalnom sudu.

Ovo se radi da bi se upozorio svako onaj ko možda ima pravni interes za imovinu za koju je podnet zahtev. Svako onaj ko misli da ima pravni interes za bilo koju objavljenu imovinu mora da stupi u kontakt sa kancelarijom KAI što je pre moguće i u roku od 30 dana od dana kada su saznali za zahtev ako žele da postanu strana u sporu.
Zahtevi se pojedinačno obrađuju. Ovo podrazumeva verifikaciju sve dokumentacije koja je priložena uz zahtev, proveravanje javnih knjiga i ako je to potrebno, prikupljanje drugih dokaza i izjava. Nakon što se zahtev kompletno obradi on se upućuje KIZK-u radi donošenja odluke. KIZK donosi odluku na zatvorenoj sednici na osnovu dokumentacije koja je priložena ili ako postoji bilo kakva sumnja, usmenim saslušanjem stranaka u postupku.

KIZK izdaje odluku kojom se zahtev odobrava ili odbija. Odluka KIZK-a je pravno obavezujuća i ne prejudicira pravo žalbe Vrhovnom sudu Kosova. Sekretarijat KAI može da odbije zahtev ako je zahtev neprihvatljiv ili nejasan ili ako nije u nadležnosti KAI, uz pravo žalbe KIZK-u.

KAI se tada stara da se odluka sprovede.

8. Mogu li da se žalim na odluku KIZK-a?

Da, ako se ne slažete sa odlukom KIZK-a možete da se žalite Vrhovnom sudu Kosova preko KAI u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke KIZK-a. Žalba se podnosi na osnovu:

  1. toga što odluka sadrži fundamentalnu grešku ili ozbiljno krši materijalno ili proceduralno pravo: ili
  2. toga što se zasniva na pogrešnom ili nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju.

Ako smatrate da imate razloga za podnošenje žalbe na odluku KIZK-a na osnovu gore navedenih stavki, žalbu morate da podnesete u roku od trideset (30) dana u pismenoj formi, dopisom (poslatim poštom ili donetim lično), faksom ili e-mailom, zajedno sa kopijom Vaše LK bilo kojoj KAI kancelariji. KAI će prikupiti dodatne informacije i zajedno sa originalnim zahtevom uputiti žalbu Vrhovnom sudu Kosova. Isti će odlučivati po žalbi putem Veća koje se sastoji od dva međunarodna i jednog domaćeg sudije. Odluka se donosi kada Vrhovni sud Kosova ustanovi da ima sve dokaze koji su potrebni da bi se odlučivalo po žalbi. Odluka Vrhovnog suda Kosova je konačna i izvršna i na nju ne postoji pravo žalbe putem redovnih ili vanrednih pravnih lekova. 

9. Dobio/la sam kopiju dokumenata ali ne mogu da ih procitam jer su na albanskom/srpskom jeziku?

Molimo kliknite ovde za vise informacija.

10. Zahtev za pomoc prilikom prevodjenja dokumentacije

Formular mozete naci ovde.

11. Kako će se odluka sprovesti?

Cilj sprovođenja odluke ja da se sprovedu odluke KIZK-a i Vrhovnog suda i zaštite prava svih strana u postupku kao i da se u najboljoj meri sprovede pravično i efikasno sprovođenje vladavine prava. Prilikom odlučivanja po zahtevu, Vrhovni sud i/ili KIZK propisuju način sprovođenja odluke, što uključuje (ali nije ograničeno na) iseljenje, oduzimanje, rušenje nelegalno sagrađenog objekta, pomirenje, obezbeđivanje povlastica za imovinu, licitacija, konfiskacija uz kompenzaciju i eksproprijaciju.

Podnosilac zahteva u čiju korist je doneta pozitivna odluka može da traži sprovođenje odluke vraćanjem u posed, stavljanjem imovine pod upravu ili da zahteva da se predmet zatvori. Pravo korišćenja se sprovodi vraćanjem prava ili zatvaranjem predmeta.

Niko drugi osim podnosioca zahteva čiji je zahtev rešen pozitivno ili lice koje je podnosilac zahteva opunomoćio ne može da traži od KAI da sprovede odluku.

Jedino će KAI sprovesti konačnu odluku ili presudu ako su ispunjeni sledeći preduslovi; da odluka to propisuje; da je podnosilac zahteva čiji je zahtev rešen pozitivno tražio/la vraćanje u posed; da se u imovini nalaze nezakoniti korisnici kao i da nezakonite radnje nisu prestale ni nakon upozorenja stranaka o zahtevu za vraćanje u posed.

12. Koja je veza između DSIP-a i KAI?

KAI ima mandat da se bavi određenim brojem aktivnosti koje su spadale u mandat  Direkcije za stambena i imovinska pitanja (DSIP) kako je to propisano UNMIK Uredbom 2000/23, a koja je prestala da radi nakon osnivanja KAI. Naime, radi se o sprovođenju odluka Komisije za stambene i imovinske zahteve (KSIZ) koje nisu bile sprovedene kao i vođenje imovine koja je bila stavljena pod upravu DSIP-a. U sprovođenju ovog aspekta mandata, KAI je poverena dužnost, pravo i obaveza kao i ovlaštenja koja je imala DSIP. Imovina DSIP-a prešla je u ruke KAI, a osoblje je raspoređeno na slične poslove kod KAI. 
Radi dodatnih informacija u vezi sa DSIP-om pogledajte http://www.kpaonline.org/DSIP/

13. Šta znači “imovina pod upravom”?

KAI može privremeno da upravlja imovinom u ime nosioca imovinskog prava ako isti ne može da vrati imovinu u posed. Ako je imovina pod upravom i ako KAI proceni da ista može da se ponudi tržištu pod zakup, nosilac imovinskog prava može dobrovoljno da izda imovinu pod zakup putem programa izdavanja pod zakup ako to želi. 

Spisak imovine koja se daje pod zakup redovno se objavljuje na veb stranici KAI- www.kpaonline.org

KAI izračunava mesečnu zakupninu za stambenu i komercijalnu imovinu na osnovu vrednosti imovine a prema proceni poreske uprave date opštine formulom koja uzima u obzir određene faktore kao što je starost imovine i upotrebljivost.

Kriterijum za određivanje cene poljoprivredne imovine je klasa zemljišta prema posedovnom listu opštinskog katastra.

Nosilac imovinskog prava nad imovinom koja je pod upravom KAI može da traži od KAI raskid uprave nad imovinom i vraćanje u posed u bilo koje vreme. Ako se u imovini nalazi korisnik, otkazni rok je dva meseca pre iseljenja da bi se omogućilo korisniku da nađe alternativni smeštaj. 

Iako KAI preduzima razumne napore da se na imovini koja je pod upravom načini minimalna šteta, ona ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje, materijalnu ili finansijsku štetu.

Vrsta imovine koju KAI može da stavi pod upravu na zahtev vlasnika je stambena, poljoprivredna i komercijalna imovina.

KAI ne može da stavi pod upravu sledeću imovinu: (i) imovinu za koju je potrebna saglasnost suvlasnika a koja nije pribavljena; (ii) imovinu za koju je ustanovljeno da nije pogodna za upravu i (iii) šume.

14. Šta je “program davanja pod zakup”?
Program Izdavanje pod kiriju.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, možete da nam se obratite emailom klikom na sledeći link mailbox@kpaonline.org a mi ćemo odgovoriti na Vaše pitanje. Ili, nazovite 038 249 918 ili dođite u neku od naših kancelarija.


KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI