Srpski

ŠTA SE DOGAĐA KADA SE PO ZAHTEVU DONESE ODLUKA

1.Šta se događa kada se po zahtevu donese odluka?

Kada je u vezi sa Vašim zahtevom ili zahtevima doneta odluka i kada je ona spremna za uručenje, KPA će sa Vama da stupi u kontakt telefonom radi dogovora o mestu i vremenu uručenja iste. Radi dodatnih informacija o sprovođenju odluke pogledajte “kakve su opcije sprovođenja odluke ako je ona rešena pozitivno.”
Jedan od načina da saznate da li je po Vašem zahtevu doneta odluka je da posetite veb stranicu  www.kpaonline.org, gde možete da potražite KPA claims.  Ako je odluka pripremljena videćete da je status zahteva “claim decided…” 

(1) U polje za pretraživanje unesite KPA broj sa pet cifri (npr. KPAXXXXX) zahteva koji tražite, (2) izaberite “KPA claims” i (3) kliknite “search”. Broj KPA zahteva je na kopiji zahteva koji ste podneli kod KPA. Otvoriće Vam se stranica koja pokazuje status zahteva i fotografija predmetne imovine. Ako mislite da je na fotografiji neka druga imovina a ne ona za koju ste podneli zahtev, molimo Vas da odmah stupite u kontakt sa nekom od KPA kancelarija.


asd

Molimo da redovno obaveštavate KPA o promeni kontakta sa Vama. Ako promenite adresu ili broj telefona, veoma je važno da nas o tome obavestite tako što ćete uz kopiju Vaše LK poslati ove informacije.
Napominjemo: postoji mogućnost da je potrebno izvesno vreme od donošenja odluke do njenog uručenja.
   

2.Gde i kada možete da podignete odluku?  

Ako ste podneli zahtev, KPA će sa Vama da stupi u kontakt telefonom da biste se dogovorili kada i gde da preuzmete odluku u nekoj od KPA kancelarija.

Ako ste tužena ili zainteresovana strana koja je učestvovala u postupku, KPA će sa Vama da stupi u kontakt telefonom radi dogovora oko ličnog preuzimanja odluke na Vašoj sadašnjoj adresi ili u nekoj od KPA kancelarija.  

Sa zainteresovanim stranama koje nisu učestvovale u postupku KPA će stupiti u kontakt kada o tome bude obaveštena ili lično ili formalno o tome da postoji zainteresovana strana.

3.Može li neko drugi da preuzme odluku umesto Vas?

Član Vašeg domaćinstva može da podigne odluku ako priloži dokaz o srodstvu. Ako je podnosilac zahteva preminuo nakon što je podneo zahtev, osoba koja podiže odluku mora da predoči umrlicu i izvod iz MK venčanih (ako je bračni drug), izvod iz MK rođenih (ako je dete) ili neki drugi dokument kojim se dokazuje srodstvo.  
I druga lica mogu da preuzmu odluku u ime podnosioca ali moraju da imaju pravovaljano punomoćje sa sledećim informacijama:

  1. ime, adresa i broj LK;
  2. ime, adresa i br LK osobe koja je ovlaštena da Vas zastupa; i
  3. detaljan opis posla koji želite da ovlašteno lice obavi umesto Vas u vezi sa zahtevom koji ste podneli kod KPA.

Napomena: Sva punomoćja moraju da budu overena na sudu na Kosovu ili u susednim zemljama.

4.Kako čitati odluku?

Radi dodatnih informacija o tome kako da razumete odluku kliknete ovde.

5.Šta ako se ne slažete sa odlukom?

Ako se ne slažete sa odlukom KKAI-u ili delovima iste, imate pravo da podnesete žalbu Vrhovnom sudu Kosova preko Izvršnog sekretarijata KAI u roku od trideset dana od dana kada ste obavešteni o odluci. Dodatna detaljna uputstva i informacije o žalbenom postupku priloženi su kao dodatak uz svaku odluku.

Molimo kliknite ovde za vise informacija

6. Kakve su opcije sprovođenja odluke ako je Vaš zahtev pozitivno rešen?

Podnosilac zahteva u čiju korist je doneta pozitivna odluka može da traži sprovođenje odluke (1) vraćanjem predmetne imovine u posed, (2) stavljanjem imovine pod upravu KPA ili (3) da zahteva da se predmet zatvori.

Ako tražite vraćanje u posed predmetne imovine, KPA će preduzeti mere da u potpunosti fizički preuzmete imovinu. KPA će sa Vama da stupi u kontakt radi dogovora oko vremena i mesta preuzimanja imovine koje odgovara obema stranama. Smatraće se da ste imovinu preuzeli u dogovoreno vreme čak i ako se ne pojavite. 
Ako podnesete zahtev za stavljanje imovine pod upravu KPA će privremeno da upravlja imovinom umesto Vas sve dok fizički niste u mogućnosti da preuzmete imovinu. Ako je imovina pod upravom KPA, nosilac imovinskog prava može da traži od KPA da uključi imovinu u program izdavanja pod zakup ali uključivanje u program zavisi od toga da li će nakon njenog pregleda biti ustanovljeno da je ista pogodna za izdavanje. Ako KPA uključi imovinu u program izdavanja pod zakup, zakupnina (minus 5% administrativnih troškova) biće uplaćeno samo ako je imovina fizički iznajmljena trećem licu putem Ugovora o zakupu.
Napomena. KPA ne može da stavi pod upravu sledeću imovinu: (i) imovinu za koju je potrebna saglasnost suvlasnika a koja nije pribavljena; (ii) imovinu za koju je ustanovljeno da nije pogodna za upravu i (iii) šume.
Ako tražite da se predmet zatvori KPA neće preduzimati nikakve dalje radnje u vezi sa zahtevom.


7.Može li neko drugi da podnese zahtev za sprovođenje odluke u ime podnosioca čiji je zahtev rešen pozitivno?

Član Vašeg domaćinstva može da traži sprovođenje odluke u Vaše ime ako priloži dokaz o srodstvu. I drugo lice može da podnese zahtev za sprovođenje odluke u Vaše ime ako poseduje pravovaljano punomoćje i kopiji Vaše LK.

8.Kojim se sredstvima sprovodi odluka koja je konačna i izvršna?

Sredstva koja se koriste radi sprovođenja odluke navedena su u odluci/presudi.

Molimo Vas da redovno obaveštavate KPA o promenama u vezi sa stupanjem sa Vama u kontakt. Ako promenite adresu ili broj telefona veoma je važno da o tome obavestite KPA pismenim putem tako što ćete poslati ove informacije zajedno sa kopijom Vaše LK.


 

 

 

 

 

 

 

KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI